මින්දද මංගල සේවය සම්පුර්ණයෙන්ම නොමිලේ ලබාදෙන සේවාවකි! කිසිදු ගාස්තුවක් අය නොකරේ. | ඔබට ගැලපෙන යෝජනා සහ ඔබට ලැබෙන ඇරයුම් පිළිබද විස්තර sms පණිවිඩ හරහා ක්ෂණිකව ඔබ දැනුවත් කෙරේ. | ඔබට සිංහල හා ඉංග්‍රීසි යන භාෂා ද්විත්වයෙන් මින්දද වෙබ් අඩවිය භාවිතා කල හැක.

ñkaoo

ux., fiajh

ආයුබෝවන්

sun

ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රමුඛතම හා විශ්වසනීයම මංගල සේවය වෙත ඔබ සාදරයෙන් පිලිගනිමු.

moon

යෝජනා හොයාගන්නා හැටි

අපගේ සේවාවන්

අපව සම්බන්ධ කරගන්න

දුරකථන අංකය : 0713844711