ඔබේ පැමිණිල්ල අප වෙත ලැබුණි. දින 3ක් තුල ඔබේ පැමිණිල්ල අපගේ නියෝජිතයෙක් විසින් පරීක්ෂා කර ඔබේ ගැටලුවට විසදුමක් ලබාදෙනු ඇත.

මින්දද ගිණුමක් පිලිබඳ පැමිණිලි කිරීමේ ඉල්ලුම්පත්‍රය

ඔබේ මින්දද ගිණුම සදහා භාවිතා කර ඇති දුරකථන අංකය?

අදාළ මින්දද ගිණුම සදහා යොදා ඇති දුරකථන අංකය?

ඔබේ පැමිණිල්ල සවිස්තරව පහතින් සදහන් කරන්න

ඔබේ පැමිණිල්ල තහවුරු කිරීම සදහා screenshot පහතින් යොමුකරන්න

Upload limit: 3 images

    spinner