ඔබේ මින්දද ගිණුම අවහිර කර ඇත. විස්තර දැනගැනීමට +94712822822 හරහා අප සම්බන්ද කරගන්න.

Your Mindada account has been blocked, contact us via +94712822822 for more details