අපව සම්බන්ධ කරගන්න

මින්දද ගිණුමක් ආරම්භකරන විට හෝ භාවිතා කරන විට ඇතිවන ගැටළු වලදී ඔබට 0712822822 අංකය හරහා මින්දද පාරිභෝගික සහය ලබාගන්න පුළුවන්. මීට අමතරව whatsapp හෝ viber හරහා ඔබගේ ගැටළු යොමුකරන්නත් හැකියාව තිබෙනවා.

දුරකථන අංකය: 0712822822