උපදෙස්

ඔබට මින්දද සේවයේ එක ගිණුමක් පමණක් පවත්වාගෙන යා හැක. ඔබේ මින්දද ගිණුම අවහිර නොවී පවත්වාගැනීමට පහත උපදෙස් තරයේ පිළිපදින්න

දුරකථන අංකය
  • ඔබේ දුරකථන අංකය ගිණුම් කිහිපයකට ඇතුලත් කිරීමෙන් ඔබ විසින් සකසන ලද සියලු ගිණුම් අවහිර වියහැකි බව කරුණාවෙන් සලකන්න.
  • එකම පුද්ගලයෙක් දුරකථන අංක කිහිපයකට ගිණුම් කිහිපයක් සැකසීමෙන් අදාළ සියලුම ගිණුම් අවහිර වියහැකි බව කරුණාවෙන් සලකන්න.
හැදුනුම්පත් විස්තර
  • ඔබේ හැදුනුම්පත් විස්තර ගිණුම් කිහිපයකට ඇතුලත් කළහොත් අදාළ සියලුම මින්දද ගිණුම් ස්වයන්ක්‍රීයව අවහිර වන බව කරුණාවෙන් සලකන්න.
  • ව්‍යාජ හෝ වෙනස් කරන ලද හැදුනුම්පත් විස්තර ඇතුළු කිරීමෙන් ඔබේ මින්දද ගිණුම අවහිර වියහැකි බව කරුණාවෙන් සලකන්න.
දුරකථන හෝ පරිගණක උපාංග
  • ඔබේ දුරකථනයෙන්/පරිගණකයෙන් එක මින්දද ගිණුමකට පමණක් ඇතුළුවන්න. ඔබේ සහෝදරයාට සහෝදරියට හෝ මිතුරන්ට මින්දද ගිණුමක් සකස් කරදීමට කිසිවිටෙකත් එම දුරකථනය/පරිගණකය භාවිතා නොකරන්න.
ගිණුමේ විස්තර
  • හැමවිටම නිවැරදි විස්තර පමණක් ගිණුමට ඇතුල් කරන්න. ව්‍යාජ විස්තර ඇතුලත් ගිණුම් ඉවත් කරන බව කරුණාවෙන් සලකන්න.
යෝජනා සමග සම්බන්ද වීම
  • යෝජනා සමග සම්බන්දතා ගොඩනගා ගැනීමේදී අනෙක් පාර්ශවයට හිරිහැරයක් වනසේ කටයුතු කිරීමෙන් වලකින්න.
  • යෝජනා හරහා ඔබ හුවමාරු කරගන්නා දුරකථන අංක, ඡායාරූප වෙනත් පුද්ගලයන් සමග හුවමාරු කරගැනීමෙන් වළකින්න.
  • තර්ජනය කිරීම් බිය වැද්දවීම් අපහාස කිරීම් හෝ මුදල් ඉල්ලීමෙන් වලකින්න.
  • මින්දද සේවාව මගින් කෙරෙන්නේ විවාහ අපේක්ෂකයින්ට තමන්ගේ රුචි පරිදි සහකරු හෝ සහකාරිය තෝරා ගැනීමට අවස්ථාවක් ලබා දීම පමණක් බැවින් වෙනත් සම්බන්දතා ගොඩනගා ගැනීම සදහා මේ සේවාව යොදා ගැනීමෙන් වලකින්න.

ඉහත සදහන් කරුණු එකක් හෝ කිහිපයක් උල්ලංගණය වීමෙන් ඔබේ ගිණුම තාවකාලිකව හෝ සදාකාලිකව අවහිර විය හැකි බව කරුණාවෙන් සලකන්න.