மின்தத திருமண சேவையால் பெற்றுக்கொண்ட விருதுகள்

இலங்கையின் முன்னணி மற்றும் மிகவும் நம்பகமான மின்தத திருமண சேவை இந்த ஆண்டு bestweb விருதுகளில் "சிறந்த சிங்கள வலைத்தளம்" வெண்கல விருது உட்பட இரண்டு விருதுகளை வென்றுள்ளது.
எங்கள் மீது நம்பிக்கை வைத்ததற்கு மிக்க நன்றி.