දුරකථන අංකය වෙනස් කරගැනීමේ ඉල්ලුම්පත්‍රය අප වෙත ලැබුණි. දින 3ක් තුල ඔබේ අයදුම්පත්‍රය අපගේ නියෝජිතයෙක් විසින් පරීක්ෂා කර ඔබේ ගැටලුවට විසදුමක් ලබාදෙනු ඇත.

මින්දද ගිණුමේ දුරකථන අංකය වෙනස් කරගැනීමේ ඉල්ලුම්පත්‍රය

ඇතුලත් කිරීමට බලාපොරොත්තුවන නව දුරකථන අංකය?

මින්දද ගිණුමේ දැනට භාවිතා කර ඇති දුරකථන අංකය?

හැදුනුම්පත් අංකය? (v අකුර නොමැතිව)

හැදුනුම්පතේ ඉදිරිපස ඡායාරූපය

Browsespinner

හැදුනුම්පතේ පසුපස ඡායාරූපය

Browsespinner