උපදෙස්

ඔබට මින්දද සේවයේ එක ගිණුමක් පමණක් පවත්වාගෙන යා හැක. ඔබේ මින්දද ගිණුම අවහිර නොවී පවත්වාගැනීමට පහත උපදෙස් තරයේ පිළිපදින්න

දුරකථන අංකය

හැදුනුම්පත් විස්තර

දුරකථන හෝ පරිගණක උපාංග

ගිණුමේ විස්තර

යෝජනා සමග සම්බන්ද වීම

ඉහත සදහන් කරුණු එකක් හෝ කිහිපයක් උල්ලංගණය වීමෙන් ඔබේ ගිණුම තාවකාලිකව හෝ සදාකාලිකව අවහිර විය හැකි බව කරුණාවෙන් සලකන්න.