සම්බන්ධ වන්න

මින්දද ගිණුමක් ආරම්භ කිරීමේදී හෝ පවතින ගිණුම බාවිතා කිරීමේදී ඔබට ඇතිවන ගැටළු පැය 24ක් තුල විසදාගැනීමට පහත ඕනෑම ක්‍රමයකට අපගේ සුහදශීලී පාරිභෝගික සේවා නිලධාරියෙක් සම්බන්ද කරගත හැක

ඔබේ ගැටලුව යොමු කරන්න

Browsespinner

අපව සම්බන්ධ කරගන්න

ලිපිනය

6 වැනි මහළ, D M N සුපර් සෙන්ටර්, මොරටුව, ශ්‍රී ලංකාව.

විද්‍යුත් ලිපිනය සහ දුරකථන අංකය

support@mindada.lk0712822822

වෙනත් ක්‍රම

Whatsapp IconViber IconMessenger Icon

සමාජ මාධ්‍ය